Greece: urgent financial support to arrested comrades of Resalto (ελληνικα, english, français, español, srpsko-hrvatski)

Οικονομική ενίσχυση
για τις εγγυήσεις των συλληφθέντων του Ρεσάλτo

Ύστερα από την αστυνομική
έφοδο το απόγευμα του Σαββάτου 5 Δεκέμβρη στον χώρο του Ρεσάλτο, οι 22 σύντροφοι και συντρόφισσες αφέθηκαν ελεύθεροι από τα
δικαστήρια του Πειραιά τα ξημερώματα της Τρίτης 8 Δεκέμβρη. Για την μη
προφυλάκισή τους αλλά και για να αφεθούν ελεύθεροι έως την εκδίκαση της
υπόθεσης, τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι καθώς και υψηλές
χρηματικές εγγυήσεις
. Το συνολικό χρηματικό ποσό των εγγυήσεων ανέρχεται
στα 51.000. Πιο συγκεκριμένα: σε έναν από τους συλληφθέντες η
εγγύηση είναι €15.000, σε τρεις από €5.000 ο καθένας-καθεμία και σε άλλους-ες
εφτά η εγγύηση είναι από €3.000. Το σύνολο των χρηματικών εγγυήσεων πρέπει να
κατατεθεί έως την Πέμπτη 17 Δεκέμβρη αλλά για να αποφευχθούν τυχόν
γραφειοκρατικές εμπλοκές τα χρήματα της οικονομικής ενίσχυσης είναι σκόπιμο να
συγκεντρωθούν έως την Τρίτη 15 Δεκέμβρη. Για την οικονομική ενίσχυση
των 22 συλληφθέντων του Ρεσάλτο, λοιπόν, αλλά και για την έγκαιρη αποπληρωμή
των χρηματικών τους εγγυήσεων, συγκροτήθηκε ταμείο αλληλεγγύης. Η
συνδρομή όλων μας σε αυτό κρίνεται απαραίτητη έτσι ώστε τις επόμενες ημέρες να
μαζευτεί το συνολικό ποσό των υψηλών χρηματικών εγγυήσεων. Για τον λόγο αυτό
αλλά και για την αμεσότερη και βέβαιη συγκέντρωση των χρημάτων επικοινωνήστε
με το κινητό τηλέφωνο +306973657960 ή με την ηλεκτρονική
διεύθυνση tameio22@espiv.net. Η δημοσιευση τραπεζικων λογαριασμων για την
καταθεση οικονομικης ενισχυσης ειναι παρανομη συμφωνα με το ελληνικο συνταγμα (λογω
φορολογιας)

Για
την Αγγλία μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε και αυτόν τον τρόπο:

http://sysiphus-angrynewsfromaroundtheworld.blogspot.com.

Για
την Ισπανία υπάρχει κάτι αντίστοιχο:
http://www.klinamen.org.

Έχει
βρεθεί τρόπος με τον οποίο οι σύντροφοι που έχουν στήσει αυτά τα blog να στειλουν
άμεσα και με κανένα κόστος όλα τα χρήματα που θα μαζέψουv.

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο
μας.

 

Financial support for the
bail of the detainees Resaltο

Following the police
assault and brutal break-in at the anarchist antiauthoritarian centre Resalto, in
Greece, during the
afternoon of
the 5th of December
2009
, the 22 arrested comrades were released by the Piraeus Court at the dawn of the 8th 
of December 2009
. For their release, both for prison and from
custody until their trial, the Court imposed limitative clauses on them, and furthermore, bail-money was set at a very
high amount
. The total amount of bail-money sums up to €51.000. More specifically, for one of
those arrested bail was set at €15.000, for three of them at €5.000 per person
and for the remaining seven, bail starts at €3.000. The total financial amount
of bail-money must be deposited by Thursday
17th of December
, but it is advisable, for the purpose of
avoiding bureaucratic deadlocks, that this money is raised until Tuesday 15th of December 2009.
So, for the financial support of the
22 arrested of Resalto, but also for the prompt payment of bail, a solidarity fund has been established.
It is necessary for all of us to assist in gathering this, unusually high,
total amount of bail-money. For this purpose, in order for this amount of money
to be securely raised you are all greatly encouraged, and kindly asked to establish
direct contact at the following
telephone number: +306973657960 or establish
contact via e-mai, at the address tameio22@espiv.net in order to obtain
the bank account number where this money may be deposited. Publicly advertising
a bank account for fund-raising is illegal under Greek law (for tax purposes)

If
you are in the UK you can donate
here:

http://sysiphus-angrynewsfromaroundtheworld.blogspot.com/

If
you are in Spain, here:
http://www.klinamen.org/

The
money raised by these two blogs will be sent safely, immediately and with no
cost at all to our comrades in Greece.

Solidarity
is our weapon.

 

Soutien
financier pour les détenus de Resalto

Suite à l’assaut de la police et l attaque brutale au centre social Resalto, en Grèce, les 22 camarades qui
ont étés arrêtés le 5 Décembre, ils ont été relâchés par le tribunal de Pirée le
8 Décembre à l’aube. Pourtant, le tribunal impose des conditions de liberté stricte pour chacun des interpellés, autant
que des cautions considérables ; qui
arrivent à la somme totale de €51.000.
En détails : la caution s’élève à €15.000 pour une personne,  à €5.000
pour trois autres, et à  €3.000 pour sept
autres.
La somme totale des cautions doit être déposée avant Jeudi, le 17 Décembre, mais il est préférable, afin d’éviter les
impasses bureaucratiques, que l’argent soit déposé avant Mardi, le 15 Décembre 2009.
C’est pour ça qu’une caisse de
solidarité
a été mise en place, pour le soutien financier des 22 interpellés de Resalto, mais aussi pour
pouvoir payer rapidement les cautions. Il est essentiel que chacun contribue à
la collecte de cette caution exceptionnellement faîte. Pour que cette somme
soit collectée en toute sécurité vous êtes invités à établir un contact direct au numéro suivant :
+306973657960 ou bien envoyer un
email à l’adresse électronique: tameio22@espiv.net  afin d’obtenir le numéro de compte bancaire où
l’argent peut être déposé. En
effet, selon le droit grec, publier manifestement un numéro de compte bancaire
pour

de collecte
de fonds
,
c’est illégal (pour des raisons de taxes)

Si
vous êtes au Royaume-Uni, vous
pouvez faire un don ici:

http://sysiphus-angrynewsfromaroundtheworld.blogspot.com/

Si
vous êtes en Espagne, ici: http://www.klinamen.org/

L’argent
récolté par ces deux blogs seront envoyées en toute sécurité, immédiatement et
sans frais à nos camarades en Grèce

La solidarité est notre arme.

 

Ayuda económica para las
fianzas de los detenidos de Resaltο

Después del asalto de la policía la tarde del sábado 5 de diciembre en el
espacio de Resalto, los 22
compañeros y compañeras se dejaron libres de los juzgados de Pireo la madrugada
del martes 8 de diciembre. Para que no se encarcelen y para que se queden en
libertad hasta el juicio del asunto, se les impusieron medidas cautelares y
además altas fianzas. El importe total de las fianzas alcanza los 51.000. Más concretamente: para uno de
los detenidos la fianza son 15.000 euros, para tres 5.000 y para
otros-as son 3.000. El importe de las fianzas debe entregarse hasta el jueves 17 de diciembre pero para que se
eviten implicaciones burocráticas, el dinero de la ayuda económica es mejor que
se recoja hasta el martes 15 de
diciembre
para que se entregue el 16/12. Pues para el pago de las fianzas
de los 22 detenidos del Resalto se creó una caja de solidaridad. La ayuda de todos en esa se considera indispensable
para que en los próximos días se junte el importe total de las altas fianzas. De
este motivo y para la recolección
directa
y segura del dinero, poneos en contacto con el móvil +306973657960 o con la dirección
electrónica tameio22@espiv.net. Empresa de
publicidad de una cuenta bancaria para la recaudación de fondos es ilegal según
la legislación griega (a efectos fiscales)

Si
usted está en el Reino Unido usted
puede donar aquí:

http://sysiphus-angrynewsfromaroundtheworld.blogspot.com/

Si
usted está en España, aquí: http://www.klinamen.org

El
dinero recaudado por estos dos blogs será enviada de forma segura, inmediata y
sin costo alguno a nuestros compañeros en Grecia.

La solidaridad es nuestra arma.

 

Financijska
potpora za jamčevinu od zatočenika Resaltο

Resalto je anarhističko mesto
u Zapadnoj Atini u koje je policija upala navece 5-og decembra (Više
informacija o ovom slučaju je ovde). Dvadeset dva druga koji su bili uhapšeni
tokom brutalnog napada su pušteni na slobodu od strane Piraeus Suda rano ujutro
u utorak, 8-og decembra. Međutim, sud je nametnuo strogu kauciju na sve njih
koja sadrži veliku sumu novca: Kompletan iznos kaucije je 51.000 evra. Specifičnije, kaucija za jednog od uhapšenih je 15.000
evra, za drugih troje je po 5.000 evra po osobi i za ostalih sedam je 3.000
evra. Kompletna kaucija mora biti isplaćena do četvrtka, 17-og decembra ali se predlaže, radi potencijalnih birokratskih
zastoja, da se pare isplate do utorka, 15-og
decembra
. Za ovaj slučaj, mi smo otvorili fond solidarnosti – za
financijsku podršku 22 uhapšenih u Resaltu, ali takođe za brzu isplatu njihove
kaucije. Vrlo je važno da svi doprinemo prema skupljanju ove neverovatno velike
sume novca. Da bi svi doprinosi došli u sigurne ruke, molimo vas da uspostavite
direktan kontakt sa narednim
telefonskim brojem: +306973657960
ili putem e-maila na tameio22@espiv.net  da bi dobili broj tekućeg računa gde se ove
pare mogu uplatiti. Javno reklamiranje tekućeg računa za prikupljanje fondova
je ilegalno pod grčkim zakonom (radi poreza).

Ako ste u Velikoj
Britaniji
možete donirati ovdje:

http://sysiphus-angrynewsfromaroundtheworld.blogspot.com/

Ako ste u Španjolskoj,
ovdje: http://www.klinamen.org/

Sredstava koja se prikupljaju od ove dvije
blogove bit će poslan sigurno, odmah i bez troškova na svim našim drugovima u
Grčkoj.

Solidarnost
je naše oružje.

 

 

This entry was posted in Greece. Bookmark the permalink.